چند گواهینامه با شرکت در یک دوره

سروش اندیشه-مدرک بین المللی مدیریت
آیا میدانید هر فراگیر میتواند با شرکت در یکی از دوره های آکادمی سروش اندیشه همزمان چندین گواهینامه دریافت نماید؟!!!
این امر با تفاهم نامه های منعقد شده ی شرکت سروش اندیشه با آکادمی های متعدد جهت ارائه ی گواهینامه به دانش پذیران گرامی میسر شده است.
(تمسا)

تصویر خبر: 
چند گواهینامه با شرکت در یک دوره