اعتبارات

سروش اندیشه-مدرک بین المللی مدیریت.MBA.آموزش مجازی
سروش اندیشه-مدرک بین المللی مدیریت.MBA.آموزش مجازی

توسعه مدیریت سرو دانش تا کنون توانسته تفاهم نامه های متعددی را با آکادمی های بین المللی معتبر دنیا منعقد نماید.بر این مبنا این آکادمی ها ضمن تایید دوره های آموزشی این مجموعه در امر صدور گواهینامه های پایان دوره فراگیران با سرو دانش همکاری می نمایند.همچنین این مجموعه در حال انعقاد تفاهم نامه های دیگر با مجموعه های معتبر دیگر نیز می باشد.در زیر تعدادی از آکادمی های طرف قرارداد را معرفی می کنیم:
نماینده رسمی آکادمی آکسفورد سرت انگلستاننماینده رسمی آکادمی بین المللی QAL ایران


نماینده رسمی آکادمی بین المللی BCI ایران