مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی
در راستای توانمندی سرمایه های انسانی واحد روابط عمومی سازمانها در چارچوب دوره های کوتاه مدت غیرحضوری، مرکز سروش اندیشه در یک ابتکار ویژه اقدام به طراحی دوره آموزشی "مدیریت روابط عمومی" نموده است.

امروزه روابط عمومي و اطلاع رساني به عنوان پاشنه آشيل سازمان ها و شرکت هايي محسوب مي شود که قصد دارند در شرايط سخت رقابتي ناشي از توسعه پديده جهاني شدن و اقتصاد ديجيتال به حيات خود ادامه دهند. جهاني شدن اقتصاد مرز ارتباطات سنتي را در سازمان ها حذف کرده و دامنه آن را به تمام کشورهاي دنيا گسترده است.
 امروزه مخاطبان سازمان ها را جمعيت و گروه محدودي تشکيل نمي دهند آنها مي توانند افرادي از کشورها، فرهنگ ها و تفکرات مختلف باشند و اين موضوع تغيير دهنده بسياري از رويکردها و روش هاي سنتي در روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان ها خواهد بود.
متصدیان روابط عمومى، باید داراى معلومات وسیعى بوده و از استدلال و کیفیت منطق و تشکیلات مخالف و موافق سازمان متبوع خود آگاه باشند تا بتوانند برنامه هاى خود را تنظیم کنند و فعالیت مخالفان را کم اثر کرده و پیام سازمان خود را به گوش آنها و اکثر مردم برسانند.

هدف دوره IMBA :
ارتقای دانش، بینش و مهارت مدیران، کارشناسان و بازاریابان شرکت ها و سازمانها کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 *دوره جدید* 200ساعت  560/000 (بامدرک بین المللی) تکمیلی
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست