مدیریت سرمایه گذاری در بورس

مدیریت سرمایه گذاری در بورس کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 *دوره جدید* 100 ساعت  560/000 (بامدرک بین المللی) تکمیلی
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست