مدیریت کارآفرینی

مدیریت کارآفرینی

مرکز آموزش غیرحضوری سروش اندیشه بر اساس نیاز مخاطبین و دانشپذیران دوره آموزشی کارآفرینی را برگزار مینماید.کارآفرینی عبارت است از مجموعه ای از نظریه ها، فنون و روشهای هدایت اثربخش فعالیتهای کارآفرینی. هدف از اجرای دوره مدیریت کارآفرینی، تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مدیریت فعالیتهای کارآفرینی در بخش خصوصی دولت و بخش عمومی می باشد.شرکت کنندگان در این دوره بهتر است دارای تجربه کار عملی در یکی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی باشند. مخاطبین دوره کارآفرینی مدرسین، مدیران موسسات، پژوهشگران و متخصصین میباشند مدیریت که با دانش و مهارت و نگرش کارآفرینی وارد عرصه های اقتصادی – اجتماعی کشور شده و به تسریع روند توسعه پایدار ملی کمک مینمایند.


 کد رشته مدت دوره
 شهریه (ت)
 سطح دوره
 *دوره جدید* 200ساعت  560/000 (بامدرک بین المللی) تکمیلی
 ثبت نام اولیه دریافت کارت کاربری با پست